Privacybeleid

Interhome respecteert uw privacy. Daarom staat op deze pagina de werkwijze van Interhome omtrent privacy en verwerking persoonsgege­vens vermeld. Interhome vakanties B.V. is gere­gistreerd bij het CBP en verwerkt persoongegevens volgens de door de WBP (Wet Bescherming Persoonsge­gevens) verplichte richtlijnen.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden ver­werkt door Interhome Vakantie B.V. gezeteld aan de J.C. van Markenlaan 3, 2285 VL te Rijswijk in Nederland. De verwerking van uw gegevens ge­beurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bijvoorbeeld om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste Interhome nieuws en promo­ties, om uw informatieaanvragen en/ of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online boekingen). Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informa­tie en in verband met andere diensten van Interhome die u kunnen interes­seren. Interhome Vakantie B.V. zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden ver­werken.

Overeenkomstig het bovenstaande, en behalve in de mate dat de mede­deling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Interhome Vakantie B.V. vereist is om de vermelde doeleinden te verwe­zenlijken, zal Interhome Vakantie B.V. geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of en­titeit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoons­gegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan bovendien op ieder ogenblik, op een­voudig verzoek en kosteloos, verzet­ten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrek­king tot uw eventuele vragen naar info@interhome.nl of per post naar het bovengenoemd adres.

Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigen dom zijn van, of niet beheerd worden door Interhome Vakantie B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Inter­home Vakantie B.V. niet verantwoor­delijk is voor de privacypraktijken op dergelijke websites en dat dit priva­cybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website ver­zameld worden.

Cookies en action tags
Als u bent ingelogd op onze web­site verwerken en gebruiken wij uw IP adres van uw computer en an­dere gegevens zoals datum, tijdstip en bezochte website pagina’s. Deze informatie slaan wij op. Deze gege­vens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische analyses uit te voeren ter verdere ontwikke­ling en verbetering van onze website. Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postadres, e-mailadres, fax- en telefoonnummer worden alleen opgeslagen als u die tijdens het boe­kingsproces opgeeft.

We verzamelen ook passief niet per­soonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van «cookies» en «action tags».

«Cookies» zijn kleine tekstbestan­den die op uw computer worden ge­plaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze website en andere websites. Cookies kunnen worden gebruikt om ons toe te laten statistisch na te gaan hoe u onze website gebruikt, teneinde onze on­line aanbiedingen te verbeteren, of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. U dient geen coo­kies te aanvaarden om onze web­site te gebruiken. Hoewel de meeste browsers initieel op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u een mel­ding ontvangt wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te wei­geren. De meeste browsers verstrek­ken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de «Help» sectie van de werkbalk. Hoewel u geen coo­kies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbie­dingen, kenmerken of producten van onze website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

«Action tags», ook gekend als web­bakens of gif tags, zijn een webtech­nologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een be­paalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van onze website, inbegrepen publiciteit of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. We kunnen van tijd tot tijd een beroep doen op derden om het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website. Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle informatie verzamelen voor de verbetering van onze website en onze online aanbiedingen, en de doeltreffendheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten. Tenslotte wijzen we u erop dat adver­teerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken wanneer u op hun adver­tentie of snelkoppeling naar hun website of dienst klikt. Dit privacy­beleid regelt het gebruik van cookies of action tags op dergelijke derde websites niet, noch het gebruik ervan door aanbieders van advertenties van derden.

Lees meer over hoe wij met cookies werken in onze ‘cookie policy’

Veiligheid

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maakt de website gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Indien uw browser is uitgerust met SSL zal uw transactie dus automatisch beveiligd zijn.

Contact
De contactpersoon voor alle vragen en verzoeken in verband met gegevensbescherming, alsook de uitoefening van het recht op toegang en correctie is:

Interhome AG
Sägereistrasse 27
CH-8152 Glattbrugg
eMail: info@interhome.ch

Interhome Vakantie B.V.
J.C. van Markenlaan 3
NL-2285 VL Rijswijk
eMail: info@interhome.nl